Na registratie van uw melding van overlast controleren wij of de melding voor ons is of voor een andere instantie. In dat laatste geval sturen wij uw melding door en stellen wij u hiervan op de hoogte. Betreft uw melding overlast van stof, geur of geluid door een bedrijf in het werkgebied van de OD NZKG dan gaat onze inspecteur ermee aan de slag. Heeft u in het weekend overlast gemeld, dan wordt uw melding op maandag in behandeling genomen. Voor meldingen van extreme overlast, ernstige incidenten en ongewone voorvallen hebben wij een consignatiedienst. De inspecteurs van de consignatiedienst pakken spoedgevallen buiten kantoortijden op.

Onderzoek

Onze inspecteur onderzoekt waar overlast vandaan komt. Dit kan door onderzoek op locatie of een administratief onderzoek, afhankelijk van de soort overlast, de weersomstandigheden en het tijdstip van waarneming. Een onderzoek ter plaatse heeft in het geval van geuroverlast bijvoorbeeld alleen zin als de overlast nog voortduurt. Indien we aanvullende informatie nodig hebben, nemen we contact met u op. Is het duidelijk welk bedrijf de overlast veroorzaakt? Dan beoordeelt de inspecteur of het bedrijf dat de overlast veroorzaakt, de regels naleeft. Wanneer dit niet het geval is kunnen we, afhankelijk van de ernst van de situatie, een toezicht- of handhavingstraject opstarten. Het kan ook voorkomen dat bij een bedrijf al zo’n traject loopt. In dat geval nemen we uw melding mee in het lopende onderzoek.

Uw melding is voor ons waardevolle informatie

Wanneer de overlast niet te herleiden is of de overlast valt binnen de normen van de afgegeven vergunning en voorschriften, nemen we uw melding ter kennisgeving aan. In gebieden waar industrie en woningen relatief dicht bij elkaar liggen kan overlast helaas nooit helemaal worden voorkomen. Onze inspanning is erop gericht om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Daarom is het van belang dat u geur-, stof- en/of geluidsoverlast blijft melden. Wij gebruiken alle meldingen van overlast in het bepalen van onze inspectieprioriteiten en bij data-analyses.

Terugkoppeling

Wij informeren u binnen vijf werkdagen over het resultaat van het onderzoek en de eventuele vervolgstappen. Daarna wordt uw melding afgesloten. In overleg met de inspecteur kunt u op de hoogte worden gehouden bij een eventueel vervolgtraject. Indien u anoniem melding heeft gedaan, krijgt u geen bericht.

Stem