Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor bouw-, sloopprojecten of aanverwante activiteiten* in de provincie Noord-Holland, dan moet u voor het indienen van de aanvraag bij het OLO eerst een zogenoemde natuurtoets laten uitvoeren. Blijkt daaruit dat door de activiteiten de natuur wordt bedreigd, dan heeft u een ontheffing of een vergunning volgens de Wet natuurbescherming nodig. Bij uw aanvraag omgevingsvergunning wijzen wij u daar ook op.

Die ontheffing of vergunning vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Geen ontheffing of vergunning

Wij wijzen u hierop omdat natuur een vast onderdeel is in de omgevingsvergunning. Heeft u geen toestemming aangevraagd bij de RUD NHN terwijl dat toch was vereist, dan kan uw project worden stilgelegd en is zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht. In de Wet Natuurbescherming is geregeld:

 • de soortenbescherming (vogels, zoogdieren, reptielen, planten, vlinders, insecten, libellen, vissen en weekdieren);
 • de bescherming van de Natura 2000-gebieden;
 • het kappen van bomen buiten de bebouwde kom.

Met de Wnb zijn de Flora en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet komen te vervallen. De wijzigingen betreffen een aantal inhoudelijke wijzigingen, en een bevoegdheidsverschuiving van het Rijk (RVO) naar de provincies voor de soortenbescherming en houtopstanden. De provincies zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van vergunningaanvragen, ontheffingen, meldingen en verklaringen van geen bedenkingen (VVGB) op grond van de Wet natuurbescherming. Voor de provincie Noord-Holland wordt deze taak uitgevoerd door de RUD NHN. 

*Bij activiteiten als bouwen of slopen van gebouwen, graafwerkzaamheden en bodemsaneringen, droogleggingen

Werkgebied omgevingsdient: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer,Ouder Amstel, Uithoorn, Zaanstad

Werkgebied van de Omgevingsdienst

 • Noord-Holland
 • Utrecht
 • Flevoland

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Diemen
 • Haarlemmermeer
 • Ouder Amstel
 • Uithoorn
 • Zaanstad
Stem