De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt zoveel mogelijk digitaal. Zo hoeven we niets meer te printen of per post te verzenden, zodat we het milieu minder belasten. Ook kunnen we hierdoor sneller communiceren.             

Digitaal indienen en zaak volgen

Wanneer u een aanvraag, melding, klacht of zienswijze via een digitaal formulier indient, wordt een zaak aangemaakt in ons systeem. Wanneer u inzage wilt hebben in uw klantdossier (klachten, vertegenwoordigen in bezwaar & beroep, vergunningen, extern advies, etc.) krijgt u, via de bij ons geregistreerde e-mail of SMS, bij elke inlog-poging een verificatiecode vanuit die specifieke aanvraag. Vergelijkbaar zoals dat ook werkt bij veel banken.

Via een afgeschermde internetomgeving kunt u op een veilige manier informatie uitwisselen en kunt u de status van hetgeen u heeft ingediend digitaal volgen. Daarnaast is het mogelijk om te antwoorden op een e-mail die de behandelaar vanuit de zaak heeft gestuurd. Deze mail komt dan ook automatisch in de zaak terecht.

Digitale communicatie vindt uitsluitend plaats via de zaak, via de knop `Reageer n.a.v. deze zaak´. Let op: documenten of reacties via rechtstreekse e-mailadressen van medewerkers van de Omgevingsdienst worden als niet ontvangen beschouwd, er gaan geen wettelijke (afhandel)termijnen lopen. 

Bericht niet ontvangen? Check uw spamfolder

Wij versturen jaarlijks honderdduizenden e-mailberichten naar burgers en bedrijven. Met enige regelmaat ontvangen wij bericht dat e-mails niet zijn ontvangen. In veel gevallen is de e-mail van de Omgevingsdienst dan onterecht als ‘spam’ (ongewenste berichten) aangemerkt en daarom in de ‘spamfolder’ terechtkomen. Verwacht u een bericht van ons? Houd dan ook uw spamfolder (ongewenste berichten) in de gaten.

Digitale ondertekening van documenten

Alle digitale documenten (brieven of besluiten) hebben een zogenoemde elektronische handtekening. Die handtekening wordt gevormd door twee dingen: de documenten worden digitaal vastgesteld door de Omgevingsdienst NZKG namens het bevoegd gezag en dat staat ook vermeld op het document, plus digitale verzending van het document vindt plaats vanuit ons beveiligde zaaksysteem. Een fysieke of ingescande handtekening op het document is daarom niet nodig.

Andere mogelijkheden contact

Onze voorkeur gaat uit naar digitale communicatie; wij kunnen u dan beter en sneller van dienst zijn. Heeft u vragen over de wijze waarop u digitaal aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten en verzoeken om informatie (waaronder wob-verzoeken) bij ons kunt indienen, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via telefoonnummer 088-567 0200 van Team Informatie en Meldingen. Ook voor het mondeling indienen van zienswijzen of met klachten over ons functioneren kunt u bellen met 088-567 0200.

Wanneer u niet digitaal met ons wilt of kunt communiceren, kunt u ons bereiken per post en ontvangt u desgewenst van ons berichten op papier.

Digitale bereikbaarheid

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, en verzoeken om informatie kunnen via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. De digitale weg is niet opengesteld voor wat betreft het e-mailadres van medewerkers. Dit betekent dat stukken of reacties gestuurd aan een persoonlijk e-mailadres als niet ontvangen worden beschouwd, en er geen wettelijke termijnen gaan lopen.

Met ketenpartners van de OD NZKG, zoals gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, zijn afspraken gemaakt over digitale communicatie. Alle informatie-uitwisseling en communicatie vindt digitaal (of telefonisch) plaats.Stem