Overtredingen risicobedrijven Noord-Holland en Utrecht

De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben besloten alle handhavingsbesluiten die wij namens hen hebben opgelegd aan risicovolle bedrijven in Noord-Holland en Utrecht te publiceren.

Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn industriële emissies, categorie 4 (RIE4). Wij zien toe op de naleving van milieu- en veiligheidsregels en treden op als een bedrijf de regels overtreedt. Dat kan leiden tot het opleggen van een handhavingsbesluit, bijvoorbeeld een dwangsom of bestuursdwang, een (gedeeltelijke) sluiting van een bedrijf.

Overzicht

Hieronder staat een overzicht van overtredingen waarvan de handhavingsbesluiten zijn verzonden. Het voornemen is de besluiten zelf te publiceren: in eerste instantie wordt uitsluitend de overtreding getoond, zodra de bezwaarprocedure is beëindigd wordt ook het besluit toegevoegd. 

Stem