Overtredingen risicobedrijven Noord-Holland en Utrecht

De provincies Noord-Holland en Utrecht hebben besloten informatie over handhavingsbesluiten die wij namens hen hebben opgelegd aan risicovolle bedrijven in Noord-Holland en Utrecht openbaar te maken.

Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en/of de Richtlijn industriële emissies, in provincie Utrecht categorie 4 (RIE4). Wij zien toe op de naleving van milieu- en veiligheidsregels en treden op als een bedrijf de regels overtreedt. Dat kan leiden tot het opleggen van een handhavingsbesluit, bijvoorbeeld een dwangsom of bestuursdwang, een (gedeeltelijke) sluiting van een bedrijf.

Overzicht

Hieronder staat een overzicht van overtredingen waarvan de handhavingsbesluiten zijn verzonden. Provincie Utrecht heeft het voornemen de besluiten zelf ook te publiceren: in eerste instantie wordt uitsluitend informatie over de overtreding getoond, het is de bedoeling het handhavingsbesluit toe te voegen zodra de eventuele bezwaar- en beroepsprocedure daarover is beëindigd. Stem