De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verleent vergunningen op basis van o.a. de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Tijdens deze wettelijke besluitvormingsprocessen komt een moment dat inwoners inspraak hebben. Dit moment kondigt het bevoegd gezag aan in een bekendmaking. Hiermee kunt u zich op de hoogte stellen van wat er in uw omgeving gebeurt en daarop reageren.